Radni przyjęli nowe taryfy za wodę i ścieki
Wpisał: Redaktor   
01.03.2017.
Image 
Zatwierdzenie taryfy za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków to ważna dla mieszkańców decyzja, jaka zapadła podczas obrad XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie. Radni zebrali się ostatniego dnia lutego br. pod przewodnictwem Edwarda Sabika. Po przegłosowaniu porządku obrad rada wysłuchała sprawozdania z wykonania uchwal z poprzenich sesji oraz informacji Burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki w okresie pomiędzy sesjami zwyczajnymi.

Na mocy dwóch uchwał radni zatwierdzili taryfy dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Brzozowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Dla mieszkańców ceny opłat za wodę z miejskiego wodociągu nie uległy zmianie i wynoszą 4,91 zł za m sześc. brutto. Z kolei opłata za 1 m sześc. odprowadzanych ścieków wzrosła o 3 gr i wynosi obecnie 6,32 zł brutto. Ceny te, jak mówiono w trakcie sesji, plasują naszą gminę na 20 miejscu spośród 61 monitorowanych miejscowości w województwie podkarpackim (wg portalu: www.cenywody.pl). Następną uchwałą przyjęto „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzozów w 2017 r.”.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image 

Kolejną uchwałą radni zadecydowali o zamianie nieruchomości gruntowych będących własnością komunalną na działki stanowiące własność osoby fizycznej. Działki przejęte przez gminę zostaną wykorzystane na potrzeby gminy. Wiąże się to z nową lokalizacją planowanej budowy oczyszczalni ścieków. Samorząd z uwagi na zasadne racje mieszkańców zadecydował o zmianie lokalizacji pod przyszłą inwestycję. W dalszej części sesji radni zadecydowali o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadań publicznych Samorządowi Województwa Podkarpackiego. Chodzi o dotacje celowe o łącznej wysokości 220 tys. zł. Środki te zostaną wykorzystane na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 835 Przeworsk - Grabownica Starzeńska. W tej ostatniej miejscowości ma powstać chodnik na długości 871 m oraz położona nawierzchnia bitumiczna na jezdni, na odcinku 650 m. Zadanie to zaplanowano do realizacji w tym roku. Jak zazwyczaj ostatnia z uchwał podjętych podczas sesji dotyczyła zmian w tegorocznym budżecie gminy.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image 

Image

Image

Image

W dalszej części obrad na pytania radnych, dotyczące spraw bieżących odpowiadali burmistrz Józef Rzepka i jego najbliżsi współpracownicy. Pytania zadawali też sołtysi. z prawa do uczestnictwa w sesji skorzystali również mieszkańcy Brzozowa. Jedna z mieszkanek, podzieliła się wątpliwościami, związanymi z planowaną budową oczyszczalni ścieków, odczytała ponadto list lokalnego przedsiębiorcy. Po niej zabrał głos kolejny z mieszkańców, zaczynając od - zdaniem radnych - obraźliwych wobec rady stwierdzeń i powodując zamieszanie. W związku z tym przewodniczący RM ogłosił krótką przerwę, po której dokonał zamknięcia sesji.

dk

Zmieniony ( 02.03.2017. )