Menu Content/Inhalt
Start arrow Nieczystości ciekłe
Nieczystości ciekłe Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
12.09.2016.
Udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
 
Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów 
 
Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?
 
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
ul. Armii Krajowej 1
pok. nr 21, tel. (0-13) 306 10 88
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
 
W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami i opłatą skarbową, okres oczekiwania nie będzie dłuższy niż jeden miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie dłuższy niż dwa miesiące. W razie opóźnień związanych z uzupełnieniem wniosku przez wnioskodawcę termin może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. Następnie po spełnieniu określonych ustawowo warunków postępowanie zakończy się wydaniem decyzji.
 
Wymagane dokumenty
 
  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. (Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań),
  • Dokument zawierający informację o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
  • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa:
  •  od udzielenia zezwolenia - 107 zł
  •  od zmiany zezwolenia - 53,50 zł
  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub  kopii - 17 zł (z wyłączeniem  pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
  •  za wydanie duplikatu zezwolenia – 24 zł.
 
Opłatę można uiścić gotówką w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Brzozowie PBS O/Brzozów 72 8642 1113 2011 9306 0664 0001 
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.
 
Pliki do pobrania:·        
 
Uwaga:
 
Burmistrz Brzozowa jest właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w przypadku świadczenia usług na terenie Gminy Brzozów.
Zezwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
 
Tryb odwoławczy:
 
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie -  za pośrednictwem tut. organu - w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 

 
DECYZJA 
 
zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych
 
 
Zmieniony ( 12.10.2016. )
 
następny artykuł »

W skrócie...


Ostrzezenia
Biuletyn Informacji Publicznej
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Portal Interesanta
Rewitalizacja
Dokumenty utracone
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny
Rodzina 3+
Gospodarka odpadami
Harmonogram 2014

certyfikat eurorenoma

Media

Oglądaj nasze

 materiały filmowe

 

 

Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, pow. brzozowski, woj. podkarpackie
tel. (13) 43-410-50, fax. (13) 43-410-55
e-mail: um_brzozow@brzozow.pl
http://www.brzozow.pl
NIP: 686-10-01-197, Regon: 000524631

Nr konta bankowego: 72-8642-1113-2011-9306-0664-0001