Menu Content/Inhalt
Start arrow Zabytki
Zabytki Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
05.09.2007.

Ważniejsze zabytki:

Image

 • budynek Ratusza Miejskiego - Rynek w Brzozowie
  (GPS: E 22o 01’17.70’’, N 49 o 41’49.44’’) ,

Image

 • budynek dawnego Kolegium Księży Misjonarzy w Brzozowie
  (GPS: E 22o 01’09.64’’, N 49 o 41’40.67’’) ,

Image 

Image 

Image  

 •  budynek dawnego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Brzozowie
  - obecnie siedziba Brzozowskiego Domu Kultury,
  (GPS: E 22o 01’05.70’’, N 49 o 41’38.76’’)

Image 

 • neogotycki spichlerz dworski w Zmiennicy
  (wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-777),
  (GPS: E 21o 58’00.04’’, N 49 o 40’28.91’’)

Image

 • kościół parafialny p.w. św. Mikołaja bp. w Grabownicy Starzeńskiej
  (rejestr zabytków A-172),
  (GPS: E 22o 04’26.36’’, N 49 o 39’33.55’’)

Image 

 • kościół  parafialny w Zmiennicy (rejestr zabytków A-139),
  (GPS: E 21o 57’58.73’’, N 49 o40’22.99’’)
Image
 
Image 
 
 • kościół parafialny w Górkach (rejestr zabytków A-332),
  (GPS: E 22o 02’24.10’’, N 49 o 38’48.62’’)
Image 

WWW.ZABYTKI-PODKARPACIE.PL

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZABYTKACH (www.noclegi-podkarpacie.pl)

 W regionie znajdują się ponadto unikalne na skalę światową drewniane świątynie ( Blizne , Haczów , Domaradz , Golcowa , Jasienica Rosielna , Ulucz ).

---------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTY GMINY DOTYCZĄCE
OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI

-----------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o  naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace  konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach na 2017 r.

 

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 2 i § 4 ust. 6 uchwały Nr XXXII/356/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 12 lipca 2013 r., w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Burmistrz Brzozowa ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub  roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Brzozów

do dnia 30 listopada 2016 r. /I nabór/  oraz do dnia 31 marca 2017 r. /II nabór/  na dofinansowanie prac które zostaną przeprowadzone w roku 2017.

 

O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli to posiadanie oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi załącznikami:

1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą  prace lub roboty – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

2) dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do zabytku (odpis z księgi wieczystej,  umowa, akt notarialny) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

 3) pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

4)  pozwoleniem na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,

5) podpisanym kosztorysem inwestorskim lub ofertowym prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia,

6) kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu dotyczącego powołania na stanowisko proboszcza parafii,

7) zaświadczenia z Oddziału Banku dotyczącego numeru konta bankowego parafii.

 

Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/356/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 12 lipca 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/356/2013, załącznik Nr 1 – wzór wniosku pdf >>> do pobrania<<<

WZÓR WNIOSKU WERSJA WORD >>> DO POBRANA<<<

 

---------------------------------------------------------

Ogłoszenie o  naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace  konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach na 2016 r.

 

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 2 i § 4 ust. 6 uchwały Nr XXXII/356/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 12 lipca 2013 r., w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Burmistrz Brzozowa ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub  roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Brzozów do dnia 30 marca 2016 r., na dofinansowanie prac które zostaną przeprowadzone w roku 2016.

O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli to posiadanie oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi załącznikami:

1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą  prace lub roboty – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

2) dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do zabytku (odpis z księgi wieczystej,  umowa, akt notarialny) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

 3) pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

4)  pozwoleniem na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,

5) podpisanym kosztorysem inwestorskim lub ofertowym prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia,

6) kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu dotyczącego powołania na stanowisko proboszcza parafii,

7) zaświadczenia z Oddziału Banku dotyczącego numeru konta bankowego parafii.

 

Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/356/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 12 lipca 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/356/2013, załącznik Nr 1 – wzór wniosku pdf >>> do pobrania<<<

WZÓR WNIOSKU WERSJA WORD >>> DO POBRANA<<<

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o  naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace  konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

 

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 2 i § 4 ust. 6 uchwały Nr XXXII/356/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 12 lipca 2013 r., w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Burmistrz Brzozowa ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub  roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Brzozów do dnia 31 marca 2015 r., na dofinansowanie prac które zostaną przeprowadzone w roku 2015.

O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli to posiadanie oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi załącznikami:

1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą  prace lub roboty – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

2) dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do zabytku (odpis z księgi wieczystej,  umowa, akt notarialny) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

 3) pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

4)  pozwoleniem na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,

5) podpisanym kosztorysem inwestorskim lub ofertowym prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia,

6) kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu dotyczącego powołania na stanowisko proboszcza parafii,

7) zaświadczenia z Oddziału Banku dotyczącego numeru konta bankowego parafii.

 

Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/356/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 12 lipca 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/356/2013, załącznik Nr 1 – wzór wniosku pdf >>> do pobrania<<<

WZÓR WNIOSKU WERSJA WORD >>> DO POBRANA<<<

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------

- Program opieki nad zabytkami gminy Brzozów na lata 2013-2016 >>>do pobrania <<<

- Dotacje na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

- zmiany w wykazie obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków (zarządzenie Nr 147/2013 Burmistrza Brzozowa z dnia 7 października 2013 r.)  

- zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków polegające na włączeniu do GEZ stanowisk archeologicznych z terenu gminy  (zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 19/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.)

 

Właściciele  obiektów  zlokalizowanych na terenie gminy Brzozów, posiadających  znaczne wartości historyczne, artystyczne lub naukowe  mogą z własnej inicjatywy wystąpić do Burmistrza Brzozowa o ujęcie tegoż obiektu w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brzozów.  Włączenie obiektu nieruchomego  do GEZ następować będzie po zasięgnięciu opinii  oraz w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zgodnie z art. 7 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane w przypadku obiektów umieszczonych w Gminnej Ewidencji Zabytków decyzja o pozwoleniu na  budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W przypadku inwestycji przy obiektach ujętych w GEZ, które zgodnie z Prawem budowlanym nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę (np. docieplenie elewacji, wymiana stolarek okiennych i drzwiowych, zmiana sposobu wykończenia elewacji i kolorystyki)  art. 30 ust. 7 pkt. 2 w/w ustawy przewiduje ponadto możliwość  uzależnienia wydania decyzji od opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w przypadku gdy planowane prace  miały by spowodować pogorszenie stanu zachowania zabytku.

GEZ zgodnie z zarządzeniem Nr 147/2013 Burmistrza Brzozowa jest prowadzona w formie zbioru kart adresowych, ma charakter otwartego zbioru podlegającego aktualizacji.

 

zamieścił:

Rafał Frydrych 

Zmieniony ( 26.02.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W skrócie...


Ostrzezenia
Biuletyn Informacji Publicznej
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Portal Interesanta
Rewitalizacja
Dokumenty utracone
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny
Rodzina 3+
Gospodarka odpadami
Harmonogram 2014

certyfikat eurorenoma

Media

Oglądaj nasze

 materiały filmowe

 

 

Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, pow. brzozowski, woj. podkarpackie
tel. (13) 43-410-50, fax. (13) 43-410-55
e-mail: um_brzozow@brzozow.pl
http://www.brzozow.pl
NIP: 686-10-01-197, Regon: 000524631

Nr konta bankowego: 72-8642-1113-2011-9306-0664-0001