Menu Content/Inhalt
Start arrow System gospodarki odpadami arrow Rejestr działalności regulowanej
Rejestr działalności regulowanej Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
10.04.2013.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  przedsiębiorca zamierzający prowadzić na ternie gminy Brzozów działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  jest  zobowiązany do uzyskania wpisu do „Rejestru Działalności Regulowanej” prowadzonego przez Burmistrza Brzozowa.
Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać :
-firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
-numer identyfikacji podatkowej (NIP),
-numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
-określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej  w kwocie 50 zł  oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
 
„Oświadczam, że:
1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą ;
2. znane mi są i spełniam warunki wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399)"
 
Oświadczenie powinno zawierać także:
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3. podpis przedsiębiorcy  lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Brzozowa dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
  1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
  2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:
  1. selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  2. zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
 
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Brzozowie – Wydział OŚKiR, który znajduje się w budynku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (parter- pokój nr 21) lub poniżej w pliku do pobrania.

Rejestr Działalności Regulowanej

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

Zmieniony ( 20.08.2015. )
 
« poprzedni artykuł

W skrócie...


Ostrzezenia
Biuletyn Informacji Publicznej
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Portal Interesanta
Rewitalizacja
Dokumenty utracone
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny
Rodzina 3+
Gospodarka odpadami
Harmonogram 2014

certyfikat eurorenoma

Media

Oglądaj nasze

 materiały filmowe

 

 

Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, pow. brzozowski, woj. podkarpackie
tel. (13) 43-410-50, fax. (13) 43-410-55
e-mail: um_brzozow@brzozow.pl
http://www.brzozow.pl
NIP: 686-10-01-197, Regon: 000524631

Nr konta bankowego: 72-8642-1113-2011-9306-0664-0001