Menu Content/Inhalt
Aktualności Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
10.04.2013.

 Image

--------------------------------------------------------------------------

Urząd Miejski w Brzozowie był organizatorem i koordynatorem tegorocznej akcji Sprzątanie Świata – Polska 2016 w dniach 16-18 września na terenie naszej Gminy, która odbyła się pod nazwą „Podaj dalej … drugie życie odpadów”>>>>>>OTWÓRZ I PRZECZYTAJ ARTYKUŁ 

Image  

  --------------------------------------------------------------------------

Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 20.09.2016 r. do 30.09.2016 r. z terenu całej Gminy będą odbierane odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Wyżej wymienione odpady należy wystawić w miejscach dotychczasowego odbioru odpadów komunalnych, za wyjątkiem terenów wiejskich, gdzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektrośmieci) odbierany będzie przez pracownika firmy REMONDIS KROeko Sp. z o. o. od godziny 10:00 do 17:00 koło Domu Strażaka, znajdującego się na terenie danej miejscowości zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

 

ELEKTROŚMIECI

20.09.2016r.

Górki

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

20.09.2016r.

Stara Wieś

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

20.09.2016r.

Turze Pole

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

20.09.2016r.

Zmiennica

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

22.09.2016r.

Brzozów

 

 

27.09.2016r.

Grabownica Starzeńska

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

29.09.2016r.

Przysietnica

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

30.09.2016r.

Humniska Duża Strona

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

30.09.2016r.

Humniska Skrzyżowanie

 

Zbiórka elektrośmieci koło sklepu OSM Jasienica Rosielna od godz. 10.00 do 17.00

Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione do godziny 7: 00

Odpady wielkogabarytowe – to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wyposażenie wnętrz.

Zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny należy oddać kompletny. Nie będą przyjmowane obudowy lub sprzęt niekompletny, niezawierający elementów elektronicznych.

 Uwaga!

W związku z dewastacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez osoby postronne prosimy o wyrozumiałość i dowiezienie we własnym zakresie ww. sprzętu koło Domu Strażaka znajdującego się na terenie danej miejscowości. W razie braku możliwości dowozu ww. sprzętu do wyznaczonych miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod numer: 13 474 84 85 pracownikom firmy REMONDIS KROeko Sp. z o.o., którzy w wyjątkowych sytuacjach postarają się pomóc w odbiorze tego sprzętu.

W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane:

-części samochodowe, motocyklowe itp. (opony, zderzaki, szyby samochodowe, akcesoria )
-kosiarki spalinowe 
-rury kanalizacyjne PCV 
-elementy budowlane ( płytki, skrzydła drzwiowe, pokrycia dachowe, okna)
-materiały budowlane ( wełna mineralna, styropian itp.) 
-materiały niebezpieczne ( opakowania po farbach, lakierach, olejach samochodowych, klejach, lampy fluorescencyjne – świetlówki)

 --------------------------------------------------------------------------

 

Nowe wzory sprawozdań przesyłanych do gmin o odebranych i zebranych odpadach komunalnych 

 

30 czerwca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).

Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2016 r. sporządzane jest zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).

Pobierz wzór półrocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – część A (plik .docx, rozmiar: 96 kB)

Pobierz wzór  tzw. sprawozdania zerowego podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości - część B (plik .docx, rozmiar: 82 kB)

Pobierz wzór rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (plik .docx, rozmiar: 87 kB)

Kwartalne sprawozdania sporządzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za rok 2016 sporządza się zgodnie z dotychczasowymi przepisami czyli rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630).

Pobierz wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (plik .docx, rozmiar: 76 kB)

 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Informacja dla mieszkańców
 
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że nastąpiła zmiana „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów”. Nowe zasady obowiązywać będą od 27 lipca 2016 r., jedną z kluczowych zmian jest prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych. W praktyce oznacza to, że odpady zielone (skoszona trawa, liście, gałęzie) nie mogą być gromadzone w workach brązowych, do których mogą trafić jedynie pozostałe bioodpady (odpady kuchenne i spożywcze). Odpady zielone powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach, a w przypadku braku takiej możliwości przyjmowane będą na bieżąco wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady zielone nie będą już odbierane z terenu nieruchomości. Ponadto dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Jak co roku Wydział Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa przyłącza się do Kampanii „Kultura Segregacji”, która jest elementem  projektu prowadzonego przez Firmę  Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. w ramach publicznych kampanii edukacyjnych. Dowiedz się więcej na:

www.dzienbezsmiecenia.pl oraz www.facebook.com/dzienbezscmiecenia

*Dzień bez Śmiecenia - World non-waste Day to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”, przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i sponsorowanego w Polsce przez Rekopol. Współorganizatorami akcji są Akcjonariusze spółki.

Poznaj 10 Zasad Kultury Segregacji

1. Przetworzenie ma znaczenie! – Segregując dajesz odpadom szansę na drugie życie. Ponadto zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi osiągamy niższe koszty produkcji nawet o 60%, ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych. Użycie surowców wtórnych przekłada się w procesie produkcyjnym na obniżenie zużycia energii w porównaniu do procesu opartego na surowcach pierwotnych o 95% w przypadku aluminium, o 85% przy wykorzystaniu miedzi, o 80% przy tworzywach sztucznych, 74% przy stali, 65% przy papierze i 30% w przypadku szkła!

2. Zgniecenie ma znaczenie! – Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.

3. Odkręcenie ma znaczenie! – Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj do odpowiednich pojemników.

4. Oznaczenie ma znaczenie! – Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. Znajdują się na nich informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego zostały zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.

5. Opróżnienie ma znaczenie! – Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie opróżnione! W innym przypadku przy wrzuceniu np. opakowania po jogurcie do pojemnika z tzw. frakcją suchą – zawartość może wylać się na inny rodzaj surowca, np. papier i uniemożliwić jego przetworzenie!

6. Rozłożenie ma znaczenie! – Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób będą zajmowały mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej będziesz musiał je wynosić!

7. Przynoszenie ma znaczenie! – Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz. Tym samym produkujesz więcej odpadów. Torba zakupowa, którą będziesz mieć zawsze przy sobie to zaledwie dodatkowe 50 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środowiska.

8. Rozróżnienie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji pobitych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkła. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (słoików, butelek) poprzez np. fragmenty szyb czy luster może spowodować niemożność przetworzenia tego surowca! Szkło opakowaniowe to nie to samo co szkło gospodarcze!

9. Zabrudzenie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz zatłuszczonych. One nie nadają się do recyklingu! 

10. Wyrzucenie ma znaczenie! – Sprawdź, zasady segregowania panujące w Twojej gminie i zapamiętaj, co należy wyrzucać do konkretnego pojemnika. System selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych jest różny, w zależności od miejsca zamieszkania. Pamiętaj o oddawaniu do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zużytego sprzętu elektronicznego, baterii, akumulatorów, gruzu, odpadów niebezpiecznych (opakowań po olejach silnikowych, puszek po farbach, świetlówek energooszczędnych, odpadów wielkogabarytowych). Przeterminowane leki oddawaj do aptek. Nigdy nie wyrzucaj ich razem z innymi odpadami!

-----------------------------------------------------------------------------

Urząd Miejski w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa informuje, że w dniach od 26.04.2016 r. do 09.05.2016 r. z terenu całej Gminy będą odbierane odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione do godziny 7: 00

Wyżej wymienione odpady należy wystawić w miejscach dotychczasowego odbioru odpadów komunalnych, za wyjątkiem terenów wiejskich, gdzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektrośmieci) odbierany będzie przez pracownika firmy REMONDIS KROeko Sp. z o. o. od godziny 10:00 do 17:00 koło Domu Strażaka, znajdującego się na terenie danej miejscowości zgodnie z poniższym harmonogramem.

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

 

ELEKTROŚMIECI

26.04.2016r.

Przysietnica

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

28.04.2016r.

Brzozów

 

 

29.04.2016r.

Stara Wieś

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

06.05.2016r.

Zmiennica

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

06.05.2016r.

Humniska Skrzyżowanie

 

Zbiórka elektrośmieci koło sklepu OSM Jasienica Rosielna

od godz. 10.00 do 17.00

06.05.2016r.

Turze Pole

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

06.05.2016r.

Górki

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

09.05.2016r.

Grabownica Starzeńska

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

23.05.2016r.

Humniska Duża Strona

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

Odpady wielkogabarytowe – to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wyposażenie wnętrz.

Zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny należy oddać kompletny. Nie będą przyjmowane obudowy lub sprzęt niekompletny, niezawierający elementów elektronicznych.

Uwaga!

W związku z dewastacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez osoby postronne prosimy o wyrozumiałość i dowiezienie we własnym zakresie ww. sprzętu koło Domu Strażaka znajdującego się na terenie danej miejscowości. W razie braku możliwości dowozu ww. sprzętu do wyznaczonych miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod numer: 13 474 84 85 pracownikom firmy REMONDIS KROeko Sp. z o.o., którzy w wyjątkowych sytuacjach postarają się pomóc w odbiorze tego sprzętu.

W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane:

-części samochodowe, motocyklowe itp. (opony, zderzaki, szyby samochodowe, akcesoria),
-kosiarki spalinowe,
-rury kanalizacyjne PCV,
-elementy budowlane ( płytki, skrzydła drzwiowe, pokrycia dachowe, okna),
-materiały budowlane ( wełna mineralna, styropian itp.),
-materiały niebezpieczne ( opakowania po farbach, lakierach, olejach samochodowych, klejach, lampy fluorescencyjne – świetlówki).

 
 -----------------------------------------------------------------------------
 
Urząd Miejski w Brzozowie uprzejmie informuje, że w związku z wdrożeniem z dniem 1 lutego 2016 roku systemu płatności masowych, który objął opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdemu płatnikowi został przyporządkowany Indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uwaga! W przypadku regulowania kilku należności w stosunku do Gminy Brzozów należy pamiętać, iż do każdego zobowiązania przypisany jest niepowtarzalny, oddzielny numer rachunku wirtualnego, przykładowo: inny numer rachunku za podatki i inny za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla jednego podatnika. W związku z powyższym przy dokonywaniu płatności za odpady komunalne prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podanie prawidłowego numeru konta bankowego. Ponadto informuje się, że dotychczasowy rachunek bankowy będzie aktywny tylko do 30 kwietnia 2016 r.
 
Pozostałe formy płatności, tj. w drodze inkasa u sołtysów poszczególnych sołectw oraz gotówką w kasach Urzędu Miejskiego w Brzozowie, pozostają bez zmian.

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa UM w Brzozowie

 -----------------------------------------------------------------------------
 
Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że w dniach od 01.10.2015 r. do 09.10.05.2015 r. z terenu całej Gminy będą odbierane odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------  
 
 KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Brzozowie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w związku z informacją przekazaną przez przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzozów – firmę Remondis KROeko Sp. z o. o. dotyczącą pozostawiania starych kodów kreskowych na pojemnikach na odpady zmieszane, zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy, aby wystawiając pojemnik na odpady zmieszane pamiętali o tym, że za każdym razem należy usunąć stary i nakleić nowy kod kreskowy na wyżej wymieniony pojemnik.   

 Wydział Ochrony Środowiska,
                                                                                                               Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
 
------------------------------------------------------------------------------
 
Podpisana umowa na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Brzozów
 
Image
 
W dniu 10 lipca 2015r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Brzozów, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzozów w 2015r.” w ramach programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
Zadanie polega na zbiórce, transporcie i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest z  nieruchomości na terenie gminy Brzozów.
Wykonawcą prac jest firma Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Spółka z o. o. z Tarnowa.
Szacowany koszt zadania wynosi 45130,34 zł, z czego 85% stanowi dotacja z WFOŚiGW  i NFOŚiGW w Rzeszowie, a 15% środki własne z budżetu gminy Brzozów.W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego polegającego na unieszkodliwieniu nie mniej niż 136,56 Mg odpadów zawierających azbest. 
Realizacja odbioru zdeponowanych wyrobów zawierających azbest zaplanowana została na miesiąc sierpień 2015 r.
                                                                                                Wydział Ochrony Środowiska,
                                                                                                               Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
-------------------------------------------------------------------------------
11 maja – DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA 

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa zachęca do włączenia się do akcji Dzień bez Śmiecenia poprzez:
· wejście na stronę www.dzienbezsmiecenia.pl i przesłanie kartki do swoich znajomych i przyjaciół
· włączenie się do akcji Stawiam na jakość. Sprawdzam! i sprawdzenia czy poprawnie segregujemy odpady
· dołączenie do kampanii prowadzonej na facebooku http://www.facebook.com/dzienbezsmiecenia oraz polubienie profilu 

Kartkę można również otrzymać wysyłając wiadomość na adres: kartka@rekopol.pl 

*Dzień bez Śmiecenia - World non-waste Day to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”, przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i sponsorowanego w Polsce przez Rekopol. Współorganizatorami akcji są Akcjonariusze spółki.

Kampania jest elementem projektu „Kultura Segregacji” prowadzonego przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. w ramach publicznych kampanii edukacyjnych.

Image 

 --------------------------------------------------------------------------

Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski w Brzozowie informuje, że w dniach od 07.05.2015 r. do 26.05.2015 r. z terenu całej Gminy będą odbierane odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Wyżej wymienione odpady należy wystawić w miejscach dotychczasowego odbioru odpadów komunalnych, za wyjątkiem terenów wiejskich, gdzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektrośmieci) odbierany będzie przez pracownika firmy REMONDIS KROeko Sp. z o. o. od godziny 10:00 do 17:00 koło Domu Strażaka, znajdującego się na terenie danej miejscowości zgodnie z poniższym harmonogramem.

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

 

ELEKTROŚMIECI

07.05.2015r.

Brzozów

 

 

12.05.2015r.

Zmiennica

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

12.05.2015r.

Humniska Skrzyżowanie

 

Zbiórka elektrośmieci koło Sklepu OSM Jasienica Rosielna

od godz. 10.00 do 17.00

12.05.2015r.

Stara Wieś

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

12.05.2015r.

Turze Pole

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

12.05.2015r.

Górki

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

21.05.2015r.

Przysietnica

 

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

26.05.2015r.

Grabownica Starzeńska

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

26.05.2015r.

Humniska Duża Strona

 

Zbiórka elektrośmieci koło Domu Strażaka od godz. 10.00 do 17.00

Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione do godziny 7: 00

Odpady wielkogabarytowe – to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wyposażenie wnętrz.

Zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny należy oddać kompletny. Nie będą przyjmowane obudowy lub sprzęt niekompletny, niezawierający elementów elektronicznych.

Uwaga!

W związku z dewastacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez osoby postronne prosimy o wyrozumiałość i dowiezienie we własnym zakresie ww. sprzętu koło Domu Strażaka znajdującego się na terenie danej miejscowości. W razie braku możliwości dowozu ww. sprzętu do wyznaczonych miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod numer: 13 474 84 85 pracownikom firmy REMONDIS KROeko Sp. z o.o., którzy w wyjątkowych sytuacjach postarają się pomóc w odbiorze tego sprzętu.

W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane:

-części samochodowe, motocyklowe itp. (opony, zderzaki, szyby samochodowe, akcesoria )
-kosiarki spalinowe 
-rury kanalizacyjne PCV 
-elementy budowlane ( płytki, skrzydła drzwiowe, pokrycia dachowe, okna)
-materiały budowlane ( wełna mineralna, styropian itp.) 
-materiały niebezpieczne ( opakowania po farbach, lakierach, olejach samochodowych, klejach, lampy fluorescencyjne – świetlówki )

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------


Informacja dla mieszkańców Gminy Brzozów
 

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Brzozów będzie świadczona przez firmę REMONDIS KROeko Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Fredry 1 (tel.:13-47-48-480), wyłonioną w drodze przetargu.

Uwaga! W związku ze zmianą stawki opłaty od 1 maja 2015 r. obowiązują

nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które określone zostały Uchwałą Nr VI/55/2015 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 marca 2015 r. i wynoszą:

· 7,50 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

· 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny


Zasady segregacji odpadów komunalnych pozostają bez zmian, obowiązują dotychczasowe pojemniki i czarne worki na odpady zmieszane oraz kolorowe worki (żółty, zielony, niebieski, brązowy) na odpady segregowane.

Worki z dotychczasowym logo będą honorowane przez firmę odbierającą odpady do wyczerpania zapasów.

Worki na odpady komunalne dostępne są w Urzędzie Miejskim w Brzozowie – Wydział OŚKiR, który znajduje się w budynku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (parter, pok. 22) oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.

Zmieniony ( 01.02.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W skrócie...


Ostrzezenia
Biuletyn Informacji Publicznej
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Portal Interesanta
Rewitalizacja
Dokumenty utracone
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny
Rodzina 3+
Gospodarka odpadami
Harmonogram 2014

certyfikat eurorenoma

Media

Oglądaj nasze

 materiały filmowe

 

 

Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, pow. brzozowski, woj. podkarpackie
tel. (13) 43-410-50, fax. (13) 43-410-55
e-mail: um_brzozow@brzozow.pl
http://www.brzozow.pl
NIP: 686-10-01-197, Regon: 000524631

Nr konta bankowego: 72-8642-1113-2011-9306-0664-0001