Menu Content/Inhalt
Start arrow Działalność gospodarcza
Działalność gospodarcza Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
10.04.2013.

INFORMACJE OGÓLNE:


Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej osoby fizycznej., w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.
CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
- wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON,
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Aby złożyć wniosek w CEIDG należy wybrać jeden z trybów postępowania:
- zalogować* się do systemu CEIDG (www.firma.gov.pl), wypełnić wniosek on-line i złożyć (podpisać) go elektronicznie – tryb postępowania dla osób posiadających podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatny profil zaufany na platformie ePUAP,
- bez logowania się do systemu CEIDG, przygotować wniosek on-line, wydrukować i podpisać go w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy,
- pobrać i złożyć wniosek papierowy w Urzędzie Miasta/Gminy. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny,
- przesłać wniosek listem poleconym do wybranego Urzędu Miasta/Gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
 
* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego

Image
Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 672):
”Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016).”

Lista kodów PKD 2007 (Polska Klasyfikacja Działalności) określająca rodzaj działalności gospodarczej - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885)


Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

 

Terminy dotyczące działalności gospodarczej

Image 

Wpis do CEIDG:
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).
Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń. Jeżeli prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń przedsiębiorcy, składa on formularz ZUS ZUA. Natomiast jeżeli osoba ta posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, powinna ona samodzielnie ustalić rodzaj swoich ubezpieczeń do których dokonuje zgłoszenia. W razie wątpliwości pomocy w tym zakresie udzielają jednostki ZUS. Ponadto w przypadku obowiązku rozliczania składek za inne osoby, należy dokonać ich zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powstania tego obowiązku. Na podstawie CEIDG-1 ZUS automatycznie wystawia właściwy dokument zgłoszeniowy płatnika składek ZFA/ZIPA/ZBA/ZAA/ZWPA.
Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczają się z tego tytułu z należnych podatków. Ważne jest aby rozliczeń takich dokonywać we właściwym urzędzie skarbowym, gdyż nie zawsze jest on taki sam w zakresie podatku PIT, CIT i VAT. Podatek (PIT) jest rozliczany z urzędem skarbowym według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podmiotów rozliczających się z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – urzędem skarbowym w którym należy rozliczać ten podatek jest urząd właściwy ze względu na siedzibę spółki. Podstawowym kryterium ustalania właściwości miejscowej urzędu skarbowego w sprawie podatku od towarów i usług (VAT) jest miejsce wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, a więc miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Jeżeli przedsiębiorca prowadził już działalność na pewno ma nadany numer REGON. Numer REGON można sprawdzić na stronie: http://www.stat.gov.pl/regon/

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro – bez względu na liczbę płatności. Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy za pomocą wysłania formularza aktualizacyjnego CEIDG-1. Z wyłączeniem tej sytuacji przedsiębiorca może korzystać z rachunku osobistego lub rachunku w SKOK.

Gdy przedsiębiorca zamierza zatrudnić pracowników, należy poinformować Państwową Inspekcję Pracy www.pip.gov.pl oraz Sanepid www.gis.gov.pl.

Dane przedsiębiorcy wpisywane do CEIDG określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej są jawne i publicznie dostępne poprzez stronę internetową www.ceidg.gov.pl.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej:
Zawarcie umowy spółki cywilnej podlegającej wpisowi do CEIDG powinno być poprzedzone dokonaniem wpisów do CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi. Wszelkie czynności związane z ewidencjonowaniem działalności przedsiębiorcy w spółce cywilnej należy zgłaszać wyłącznie na formularzu CEIDG-1 (rodzaj wniosku /2/ - zmiana wpisu). Zgłoszenie wykonywania działalności w ramach spółki cywilnej wymaga uprzedniego uzyskania nr REGON a następnie NIP dla danej spółki. Numery te powinny być dopisane do CEIDG w jednym wniosku.

  Image
Zmiana wpisu w CEIDG:
Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.

Zawieszenie działalności gospodarczej:
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.
Data rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.
Jeżeli działalność wykonywana jest w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem zawieszenia jej przez wszystkich wspólników.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.
Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu.

Wznowienie działalności gospodarczej:

Data wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.
Przedsiębiorca może wznowić działalność gospodarczą przed upływem 30 dni od jej zawieszenia. (28 lub 29 w lutym). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia.

Wykreślenie wpisu w CEIDG:

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. We wniosku należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.
 
Image 
 
 
 
Filmy promocyjne elektronicznego Punktu Kontaktowego:
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury

tel. 13-306-10-74, wew. 217

Zmieniony ( 06.09.2016. )
 

W skrócie...


Ostrzezenia
Biuletyn Informacji Publicznej
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Portal Interesanta
Rewitalizacja
Dokumenty utracone
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny
Rodzina 3+
Gospodarka odpadami
Harmonogram 2014

certyfikat eurorenoma

Media

Oglądaj nasze

 materiały filmowe

 

 

Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, pow. brzozowski, woj. podkarpackie
tel. (13) 43-410-50, fax. (13) 43-410-55
e-mail: um_brzozow@brzozow.pl
http://www.brzozow.pl
NIP: 686-10-01-197, Regon: 000524631

Nr konta bankowego: 72-8642-1113-2011-9306-0664-0001