Menu Content/Inhalt
Start arrow Honorowi obywatele Brzozowa
Gospodarka odpadami Drukuj Email
Wpisał: Redaktor   
18.10.2012.

 

 

INFORMACJE

 

 Czas na składanie "deklaracji śmieciowych"  - kliknij w celu pobrania  szczegółowych informacji.

  >>> deklaracja do pobrania w wersji word <<<

 

-------------------------------------------------------------------------------

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta ma na celu spełnienie wymogów Unii Europejskiej co do sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Dotychczas odpady odbierane od właścicieli nieruchomości w większości zawożone były na składowisko, co było najtańszym sposobem ich utylizacji. Jedynie 5 – 7% odpadów stanowiła tzw. selektywna zbiórka oraz odzysk surowców wtórnych na liniach segregacyjnych. Wymogi unijne (tzw. dyrektywa śmieciowa) zakładają wzmocnienie poprzednio prowadzonych działań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, m.in. kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych oraz dodatkowo zbieranie odpadów biodegradowalnych (odpady podlegające rozkładowi, np. resztki jedzenia).

Wszystkie zebrane odpady komunalne będą musiały zostać poddane odzyskowi w odpowiednich instalacjach wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, a na składowisko będzie mogła trafić tylko ta pozostałość, której nie da się przerobić. Już w roku 2013 Gmina musi wykazać, iż ogranicza o 50% masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, która przekazywana jest na składowisko. Następnie do końca roku 2020 Gmina zobowiązana jest do wykazania, że zbierane jest selektywnie i przekazywane do recyklingu co najmniej 50% powstających odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Nowelizacja zakłada istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych.

Od dnia 1 lipca 2013 roku Nasza Gmina przejmuje odpowiedzialność za odpady, prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania ich zgodnie z prawem.

 

Jakie zmiany czekają mieszkańców ?

1. Mieszkańcy nie będą indywidualnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych. Zadanie to przejmie gmina, która w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą i odpowiednio zagospodarowującą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Brzozów.

2. Mieszkańcy będą wnosić na rzecz Gminy Brzozów tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która pokrywać będzie koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Opłata kształtowała się będzie na dwóch poziomach jako opłata podstawowa i opłata obniżona. Opłatą obniżoną objęci będą właściciele nieruchomości , którzy zgodnie z wymogami będą zbierać selektywnie w prawidłowy sposób odpady komunalne. Weryfikacja sposobu zbierania odpadów odbywać się będzie każdorazowo przy odbiorze odpadów.         

3. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości będzie składał do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. W przypadku niezłożenia deklaracji gmina samodzielnie określi w drodze decyzji wysokość opłaty jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości .

4. Mieszkaniec, który nie jest właścicielem nieruchomości wszelkie sprawy związane z odpadami załatwiał będzie z właścicielem (zarządcą nieruchomości).

5. W sytuacji kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe obowiązki właściciela przejmie zarząd nieruchomością wspólną.

6. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców naszej gminy dzięki temu zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku, a zmniejszy ilość nielegalnych wysypisk odpadów.

W związku z tym, że nowy system zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r. do tego czasu mieszkańcy mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości na dotychczasowych zasadach tj. na podstawie umowy z przedsiębiorcą, posiadającym odpowiednie zezwolenie Burmistrza Brzozowa lub przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, który gmina prowadzi od 1 stycznia 2012 r.   Dotychczasowe umowy zawarte samodzielnie przez mieszkańców z przedsiębiorcami muszą być rozwiązane do końca czerwca 2013 r.    

Harmonogram działań Gminy Brzozów mających na celu wprowadzenie nowego systemu od 1 lipca 2013r.:

- od 1 stycznia 2012r. gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Brzozów. Od tego dnia burmistrz nie wydaje już zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń zobowiązani są do dnia 1stycznia 2013r. uzyskać wpis do rejestru,

- do 31 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Brzozowie ma obowiązek przyjąć nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów, który musi być zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami,

- do 31 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Brzozowie zobowiązana jest podjąć szereg uchwał określających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi między innymi: w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminach jej składania,

- styczeń 2013r. gmina rozpocznie kampanię informacyjno-edukacyjną mającą na celu zapoznanie mieszkańców z obowiązkami wynikającymi z podjętych uchwał,

- luty 2013 r. rozpoczęcie prac przez gminę związanych z organizacją przetargu, opracowanie SIWZ,

- do 31 marca 2013 r. Gmina Brzozów zobowiązana jest złożyć sprawozdanie do  Marszałka Województwa Podkarpackiego z wdrażania nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- marzec 2013 r. - czerwiec 2013 r. przeprowadzenie przez gminę przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą,

- od 1 lipca zaczyna funkcjonować nowy system gospodarki odpadami.

Informacje na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011r. znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.moc.gov.pl/komunalne.

Wszelkie informacje na temat wdrażanego systemu odpadów komunalnych będą przekazywane Państwu na bieżąco.


AKTY PRAWNE

 

USTAWY

 • Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - pobierz
 • Ustawa  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - tekst jednolity - pobierz
 • Ustawa o odpadach - pobierz

 

ROZPORZĄDZENIA

 • Rozporządzenie w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - pobierz
 • Rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów  - pobierz
 • Rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  - pobierz
 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - pobierz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów - pobierz.
 • Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brzozów- pobierz.
 • Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - pobierz.
 • Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - pobierz.
 • Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brzozów - pobierz.

 
 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 

Rejestr działalności regulowanej - pobierz

 

 KONTAKT

  Wydział Gospodarki Mieniem, Rolnictwa,
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego
tel: 13-43-410-15

 

 

Zmieniony ( 05.04.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W skrócie...


Ostrzezenia
Biuletyn Informacji Publicznej
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Portal Interesanta
Rewitalizacja
Dokumenty utracone
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny
Rodzina 3+
Gospodarka odpadami
Harmonogram 2014

certyfikat eurorenoma

Media

Oglądaj nasze

 materiały filmowe

 

 

Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, pow. brzozowski, woj. podkarpackie
tel. (13) 43-410-50, fax. (13) 43-410-55
e-mail: um_brzozow@brzozow.pl
http://www.brzozow.pl
NIP: 686-10-01-197, Regon: 000524631

Nr konta bankowego: 72-8642-1113-2011-9306-0664-0001