Menu Content/Inhalt
Start arrow Sport, rekreacja
Sport, rekreacja Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
30.08.2007.

             Oficjalna strona internetowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie

---------------------------------------------------------------------------

Image 

Dokumenty dotyczące  nagrody „Orzeł Sportu Gminy Brzozów”

przyjętej zarządzeniem Burmistrza Brzozowa

Nr 236/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.

 

Do pobrania:

- Zarządzenie Nr 236/2016 wraz z załącznikiem tj. Regulaminem przyznawania nagrody

Burmistrza Brzozowa „Orzeł Sportu Gminy Brzozów”,

- Załącznik Nr 1 – wniosek dotyczący konkurencji: piłka nożna, piłka ręczna,

- Załącznik Nr 2 -  wniosek dotyczący konkurencji: piłka siatkowa,

- Załącznik Nr 3 -  wniosek dotyczący konkurencji: piłka koszykowa,

- Załącznik Nr 4 -  wniosek dotyczący konkurencji: tenis stołowy,

- Załącznik Nr 5 -  wniosek dotyczący konkurencji indywidualnych m.in.:  łucznictwa, sportów walki,

szachów, pływania, strzelectwa, lekkoatletyki),

- Załącznik Nr 6 -  wniosek dotyczący nagrody dla trenera,

- Załącznik Nr 7 -  wniosek dotyczący nagrody: Mecenas Sportu, Ambasador Brzozowskiego Sportu.

 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA BRZOZOWA NR 41/2017 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 r.,  W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU "ORZEŁ SPORTU GMINY BRZOZÓW" ZA 2016 r.

---------------------------------------------------------------------------

 OGŁOSZONO  I KONKURS Z ZAKRESU SPORTU NA ROK 2017

 

 

Dnia 13 lutego  br.,  zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2017 r. Zgodnie z zarządzeniem Nr 45/2017 Burmistrza Brzozowa z dnia 13 lutego 2017 r.,  Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 24 lutego  br., do godz. 15:30. Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów na realizacje zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnienie i krzewienie sportu” wraz z podaniem numeru zadania. Oferta powinna być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).  

Do oferty należy dołączyć: 

1)  sprawozdanie merytoryczne za rok 2016,

2)  sprawozdanie  finansowe klubu za 2016 (tj. bilans, rachunek wyników lub  rachunek zysków  i strat.)  wskazane w art. 45 ust. 2  ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (Dz. U.  z 2016 r.,  poz. 1047 z późn. zm.),

2) statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem),

3) zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie potwierdzające wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego - wystawione najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosków.

4)  dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Klub.

 

Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. Natomiast kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem" przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu.

W  przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie przyznanej.

Szczegółowe  informacje na temat konkursu zawarte są w BIP oraz udzielane są w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia UM Brzozów tel: 13-306-10-69.

 

Do pobrania:

  -   WZÓR WNIOSKU WORD,

- zarządzenie Nr 45/2017  z dnia 13 lutego 2017 r.

- zarządzenie Nr 51/2017 z dnia 1 marca 2017 r., w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków

- zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 1 marca 2017 r., w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

 

----------------------------------------------------------------------------

 OGŁOSZONO  II KONKURS Z ZAKRESU SPORTU NA ROK 2016

 

Dnia 1 lipca  br.,  zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2016 r. Zgodnie z zarządzeniem Nr 110/2016 Burmistrza Brzozowa z dnia 1 lipca 2016 r.,  Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 11 lipca  br., do godz. 15:30. Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów na realizacje zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnienie i krzewienie sportu” wraz z podaniem numeru zadania. Oferta powinna być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).  

Do oferty należy dołączyć: 

1)  sprawozdanie merytoryczne za rok 2015,

2)  sprawozdanie  finansowe klubu za 2015 (tj. bilans, rachunek wyników lub  rachunek zysków  i strat.)  wskazane w art. 45 ust. 2  ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (Dz. U.  z 2013 r.,  poz. 330 z późn. zm.),

2) statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem),

3) zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie potwierdzające wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego - wystawione najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosków.

4)  dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Klub.

 

Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. Natomiast kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem" przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu.

W  przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie przyznanej.

Szczegółowe  informacje na temat konkursu zawarte są w BIP oraz udzielane są w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia UM Brzozów tel: 13-306-10-69.

 

Do pobrania:

  -   WZÓR WNIOSKU WORD,

 - zarządzenie Burmistrza Brzozowa  Nr 110/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.

- zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 111/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.

- OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU - zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 115/2016 z dnia 12 lipca 2016 r.

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZONO KONKURS Z ZAKRESU SPORTU NA ROK 2016

 Dnia 11 lutego br.,  zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2016 r. Zgodnie z zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Brzozowa z dnia 11 lutego 2016 r.,  Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 23 lutego br., do godz. 15:30. Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów na realizacje zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnienie i krzewienie sportu” wraz z podaniem numeru zadania. Oferta powinna być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).  

 

Do oferty należy dołączyć:

1)      sprawozdanie merytoryczne za rok 2015,

2)      sprawozdanie  finansowe klubu za 2015 (tj. bilans, rachunek wyników lub  rachunek zysków i strat)  wskazane w art. 45 ust. 2  ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (Dz. U.  z 2013 r.,  poz. 330 z późn. zm.),

3) statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem),

4) zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie potwierdzające wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego - wystawione najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosków.

5)  dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Klub.

 

Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. Natomiast kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem" przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu.

W  przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie przyznanej.

Szczegółowe  informacje na temat konkursu zawarte są w BIP oraz udzielane są w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia UM Brzozów tel: 13-306-10-69.

 

Do pobrania:

-   WZÓR WNIOSKU WORD,

 - zarządzenie Burmistrza Brzozowa  Nr 14/2016 z dnia 11.02.2016 r.

- zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 15/2016 z dnia 11.02.2016 r.

- zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 19/2016 z dnia 1 marca 2016 r. /ogłoszenie wyników konkursu/.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

II konkurs  z zakresu sportu na rok 2015 ogłoszony

 Dnia 6 lipca br.,  zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715) oraz Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2015 r. Zgodnie z zarządzeniem Nr 105/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 6 lipca 2015 r.,  Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 16 lipca br., do godz. 15: 30. Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów na realizacje zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnienie i krzewienie sportu”” wraz z podaniem numeru zadania. Oferta powinna być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).  

Do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 rok oraz za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r., statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem) oraz zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie potwierdzające wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej lub wyciąg  z Krajowego Rejestru Sadowego.

W przypadku nowo powstałych Klubów  lub zmian we władzach klubu należy ponadto dołączyć dokumenty potwierdzające założenie klubu  oraz wyciąg z protokołu sprawozdawczo – wyborczego  dotyczący wyboru Zarządu oraz osób upoważnionych do podejmowania  decyzji w sprawach finansowych Klubu.

 Szczegółowe  informacje na temat konkursu zawarte są w BIP oraz udzielane są w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia UM Brzozów tel: 13-306-10-69.

 Do pobrania:

-   WZÓR WNIOSKU WORD,

- zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 6 lipca 2015 r.

- zarządzenie Nr 107/2015 o powołaniu komisji do rozpatrzenia projektów,

- zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 108/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu

- ROZLICZENIE DOTACJI 2015 >>> WZÓR DO POBRANIA W WERSJI WORD<<<

 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs  z zakresu sportu na rok 2015 ogłoszony

 Dnia 9 lutego br.,  zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715) oraz Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu został ogłoszony otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2015 r. Zgodnie z zarządzeniem Nr 24/2015 Burmistrza Brzozowa z dnia 9 lutego 2015 r.,  Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 23 lutego br., do godz. 15: 30. Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów na realizacje zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnienie i krzewienie sportu”” wraz z podaniem numeru zadania. Oferta powinna być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).  

Do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 rok, statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem) oraz zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie potwierdzające wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej lub wyciąg  z Krajowego Rejestru Sadowego.

W przypadku nowo powstałych Klubów  lub zmian we władzach klubu należy ponadto dołączyć dokumenty potwierdzające założenie klubu  oraz wyciąg z protokołu sprawozdawczo – wyborczego  dotyczący wyboru Zarządu oraz osób upoważnionych do podejmowania  decyzji w sprawach finansowych Klubu.

 Szczegółowe  informacje na temat konkursu zawarte są w BIP >>>LINK<<< oraz udzielane są w Wydziale Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia UM Brzozów tel: 13-306-10-69.

 Do pobrania:

-

-   WZÓR WNIOSKU WORD,

- uchwała Rady Miejskiej w Brzozowie  Nr VI/47/2011 z dnia 14 marca 2011 r,

- zarządzenie Burmistrza Brzozowa  Nr 24/2015 z dnia 9.02.2015 r.

- zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 27/2015 z dnia  24.02.2015 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia projektów.

- zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 34/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu.

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 DODATKOWY KONKURS PROJEKTÓW Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU W ROKU 2014 - OGŁOSZONY!

Dnia 4 lipca br.,  zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 715) oraz Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brzozów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu został ogłoszony dodatkowy otwarty konkurs projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Brzozów na 2014 r.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 102/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 4 lipca 2014 r., Ludowe Kluby Sportowe oraz Uczniowskie Kluby Sportowe mogą złożyć projekty w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Brzozowie, do dnia 15 lipca  br., do godz. 15:30. Oferty złożone lub doręczone po terminie  nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów na realizacje zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnienie i krzewienie sportu”” wraz z podaniem numeru zadania. Oferta powinna być złożona na druku wypełnionym komputerowo lub drukowanymi literami (czytelnie).  

 

Do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe LKS/UKS za 2013 rok oraz za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r., statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem) oraz zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie potwierdzające wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego.

 W przypadku nowo powstałych Klubów/UKS  lub zmian we władzach klubu należy ponadto dołączyć dokumenty potwierdzające założenie klubu  oraz wyciąg z protokołu sprawozdawczo – wyborczego  dotyczący wyboru Zarządu oraz osób upoważnionych do podejmowania  decyzji
w sprawach finansowych Klubu.

 Szczegółowe  informacje na temat konkursu zawarte są w BIP oraz udzielane są w Wydziale Oświaty i Promocji UM Brzozów tel: (13) 43-410-89.

 

 Do pobrania:

-   WZÓR WNIOSKU WORD

- zarządzenie Burmistrza Brzozowa  Nr 102/2014   z dnia 4.07.2014 r.

- uchwała Rady Miejskiej w Brzozowie  Nr VI/47/2011 z dnia 14 marca 2011 r,

- protokół komisji.

 - ROZLICZENIE DOTACJI 2014 >>> WZÓR DO POBRANIA W WERSJI WORD<<<

 


 

 

 

 


Zmieniony ( 02.03.2017. )
 
« poprzedni artykuł

W skrócie...


Ostrzezenia
Biuletyn Informacji Publicznej
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Portal Interesanta
Rewitalizacja
Dokumenty utracone
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny
Rodzina 3+
Gospodarka odpadami
Harmonogram 2014

certyfikat eurorenoma

Media

Oglądaj nasze

 materiały filmowe

 

 

Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, pow. brzozowski, woj. podkarpackie
tel. (13) 43-410-50, fax. (13) 43-410-55
e-mail: um_brzozow@brzozow.pl
http://www.brzozow.pl
NIP: 686-10-01-197, Regon: 000524631

Nr konta bankowego: 72-8642-1113-2011-9306-0664-0001